Regulamin Domu Wypoczynkowego Passat

§ 1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Wypoczynkowego Passat przy ul. Marynarskiej 3 w Niechorzu.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gościa i Domu Wypoczynkowego Passat oraz zasady przebywania na terenie obiektu.
 3. Regulamin dostępny jest w recepcji głównej, informatorze w pokoju hotelowym oraz na stronie internetowej www.dw-passat.pl
 4. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zadatku, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty zgłoszeniowej.

§ 2 Rezerwacja

 1. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Dom Wypoczynkowy Passat ustalonej kwoty zadatku.
 2. Rezerwacja pobytu zachowuje ważność w dniu planowanego przyjazdu do godziny 24:00. Po upłynięciu wskazanej godziny rezerwacja zostanie anulowana. Aby uniknąć anulacji rezerwacji, należy zgłosić późniejszy przyjazd.
 3. Informacje o warunkach anulowania rezerwacji lub skrócenia pobytu zawarte są w Potwierdzeniu Rezerwacji oraz na stronie www.dw-passat.pl. Skrócenie pobytu lub niepojawienie się w Domu Wypoczynkowym Passat nie powoduje zwrotu należności za niewykorzystane świadczenia, chyba, że skrócenie pobytu lub niepojawienie się było wynikiem okoliczności mających charakter siły wyższej lub wypadku losowego. Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim spoczywa na osobie, która wnioskuje o zwrot należności.

§ 3 Doba hotelowa i zgłoszenie pobytu

 1. Pokój jest wynajmowany na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Życzenia przedłużenia doby hotelowej należy zgłosić w recepcji hotelowej do godziny 11:00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
 3. Dom Wypoczynkowy Passat uwzględnia życzenia przedłużenia doby hotelowej w miarę dostępnych pokoi.
 4. Przedłużenie doby hotelowej podlega opłacie w wysokości 50% stawki podstawowej i trwa maksymalnie do godziny 19.00.
 5. Jeżeli Gość bez uzgodnienia z recepcją zatrzyma pokój po godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, będzie to traktowane jako nieuprawnione przedłużenie doby hotelowej i podlega opłacie odszkodowawczej w wysokości 50% stawki podstawowej.
 6. Uiszczenie opłaty określonej w punkcie 5 nie uprawnia Gościa do pozostania w pokoju.
 7. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu rezerwując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 8. Życzenia przedłużenia pobytu na kolejną dobę/doby Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 11:00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
 9. Każdy Gość korzystający z noclegu zobowiązany jest do dokonania czynności zgłoszenia pobytu poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, podania swoich podstawowych danych osobowych.
 10. Opłata za cały pobyt pobierana jest w pierwszym dniu pobytu.
 11. Dom Wypoczynkowy Passat może odmówić przyjęcia lub zakończyć świadczenie usług przed końcem pobytu Gościa, który rażąco naruszył Regulamin lub w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektu.
 12. Dom Wypoczynkowy Passat może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

§ 4 Usługi hotelu

 1. Dom Wypoczynkowy Passat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategoryzacją i standardem.
 2. Dom Wypoczynkowy Passat ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego, nieskrępowanego wypoczynku Gościa, zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną obsługę, utrzymanie pokoju w czystości oraz wykonanie napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa w pokoju, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.

§ 5 Pokój

 1. W obiekcie Domu Wypoczynkowego Passat obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.
 3. Osoby niezgłoszone na pobyt mogą przebywać w pokoju hotelowym Gościa od godziny 7:00 do godziny 22:00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji.
 4. Przebywanie w pokoju osób niezgłoszonych na pobyt po godzinie 22.00 oznacza zgodę osoby rezerwującej pobyt na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w recepcji.
 5. Ze względów bezpieczeństwa, każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych oraz innych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.
 7. W pokoju nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
 8. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren obiektu przedmiotów stanowiących wyposażenie obiektu.

§ 6 Odpowiedzialność hotelu

 1. Dom Wypoczynkowy Passat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia znacznej wartości tj. kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
 3. Dom Wypoczynkowy Passat nie prowadzi depozytu.
 4. Dom Wypoczynkowy Passat nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów znajdujących się na terenie parkingu hotelowego, jak również za pojazdy zaparkowane w strefie poza, a także nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

§ 7 Odpowiedzialność Gościa

 1. Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług Domu Wypoczynkowego Passat nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady możliwe jest odmówienie danej osobie dalszego świadczenia usług.
 2. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 4. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niezasadnego wywołania alarmu pożarowego.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być zgłaszane osobiście w recepcji, na bieżąco w trakcie trwania pobytu, a najpóźniej w dniu wyjazdu.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dom Wypoczynkowy Passat w miarę możliwości w dniu jej złożenia, a najpóźniej w ciągu siedmiu dni od jej złożenia.

§ 9 Postanowienia dodatkowe

 1. Dom Wypoczynkowy Passat przechowa przedmioty pozostawione przez Gościa przez dwa miesiące, po upłynięciu tego terminu przedmioty ulegną zniszczeniu. Artykuły spożywcze oryginalnie zapakowane będą przechowywane przez 24 godziny, inne podlegają zniszczeniu w trakcie sprzątania pokoju.
 2. W przypadku otrzymania przez Dom Wypoczynkowy Passat dyspozycji wysyłki pozostawionej rzeczy, hotel wyśle rzecz na wskazany przez Gościa adres i na koszt Gościa.
 3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, również na balkonach (za wyjątkiem wyznaczonych w tym celu miejsc). Za złamanie zakazu palenia Gość jest zobowiązany uiścić opłatę za czyszczenie i ozonowanie pokoju wysokości 500 zł.
 4. W częściach wspólnych obiektu, tj. hol główny, restauracja i kawiarnia, korytarze, ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami typu: hulajnoga, rower, deskorolka, łyżworolki, segway itp.
 5. W restauracji obowiązuje odpowiedni strój. Prosimy o niepojawianie się w płaszczu kąpielowym, stroju kąpielowym, krótkich spodenkach, klapkach plażowych.
 6. Zabrania się wynoszenia jedzenia i napojów z restauracji.
 7. Parking jest płatny. Hotel nie gwarantuje dostępności miejsc parkingowych.
 8. Zasady korzystania z basenu określa Regulamin basenu dostępny w recepcji.

Życzymy Państwu miłego pobytu.